Cookie beleid VELO

De website van VELO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten N&W

Iedereen kent het wel: vervelende situaties waarbij het voetbalplezier wordt verknald door kritiek of zelfs schelden op een scheidsrechter, schreeuwende ouders langs de lijn, onnodig grof spel van de spelers, mensen die overal hun rommel neergooien of respectloos gedrag van spelers en toeschouwers. Dit soort negatieve ervaringen zorgen ervoor dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die willen fluiten, bardiensten willen draaien of één van de andere ontelbare klussen willen uitvoeren bij VELO. Dit gedrag tolereert VELO daarom niet! Om die reden is het Statuut Normen en Waarden in het leven geroepen zodat iedereen die zich niet aan de gedragsregels van VELO houdt, zal worden gesanctioneerd. Dit om het plezier in het voetbal te behouden of zelfs te vergroten.

Teneinde hier op toe te zien heeft VELO besloten om de bestaande gedragsregels vast te leggen in dit statuut. Hierin is tevens de procedure te vinden indien de gedragsregels niet worden nageleefd en welke sancties er dan opgelegd kunnen worden. De oude gedragsregels van VELO zijn dit jaar geactualiseerd en geüniformeerd en komt tot uitdrukking in dit statuut. Het Statuut is een verzameling van regels en afspraken waaraan iedereen zich hoort te houden: leden en niet-leden. Tevens wordt hierin de werkwijze van de commissie Normen en Waarden vastgelegd.

VELO gaat ervan uit dat iedereen met dit statuut (en bijbehorende Gedragscode) voldoende is geïnformeerd en dit een hulpmiddel is om de sfeer binnen VELO te behouden en te verbeteren. Mocht u zich niet aan bovenstaande regels houden, dan zijn de consequenties voor u.

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze gedragscode kunt u zich wenden tot het dagelijks bestuur van VELO.

Leeswijzer
Daar waar 'hem' staat geschreven, wordt tevens 'haar' bedoeld. In dit statuut wordt gemakshalve het woord 'hem' gebruikt.

Commissie Normen en Waarden VELO

Inhoudsopgave
1. Doelstelling van het statuut 
2. Normen & Waardencommissie: samenstelling, taakstelling en werkwijze 
     2.1 Taakstelling
     2.2 Samenstelling
     2.3 Werkwijze
3. Sancties (leden en niet-leden) 

1. Doelstelling van het statuut 

Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Het bestuur van VELO wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan, maar streeft er ook naar om een prettig sportklimaat bij de vereniging zelf te creëren. Doelstelling van VELO is een om een preventief en correctief beleid te voeren die ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Als ons uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd:

- respect voor de ander
- geweldloosheid
- aanspreekbaarheid op gedrag
- het bepalen van grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.

Beleidskader: preventief en correctief optreden

Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook om bij excessen consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt daardoor een duidelijk signaal naar alle (ouders van de) leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd bij VELO.

Leiders, trainers en ouders kunnen een grote bijdrage leveren aan het preventieve beleid van VELO. Er wordt ook van VELO verwacht dat anderen worden aangesproken indien de gedragsregels niet worden nageleefd. Indien leden zich toch schuldig maken aan wangedrag, kunnen leden en/of bezoekers conform dit statuut gesanctioneerd worden.

Dit beleid is in de vereniging kenbaar gemaakt, onder andere door permanente voorlichting. Het beleid wordt regelmatig (1 x per jaar) door de Normen & Waarden-commissie (hierna te noemen N&W- commissie) en het bestuur geëvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld.

Dit statuut dient te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering. Op grond van artikel 15 lid 5 van de verenigingsstatuten is de bevoegdheid tot het vaststellen van een huishoudelijk reglement voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering. Bij bestuursbesluit d.d. 10 augustus 2015 is besloten tot agendering op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van het plan tot invoering van het Statuut ‘Waarden & Normen’.

De datum van de (officiële) inwerkingtreding van dit statuut is vastgesteld op de dag volgend op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) waarop dit statuut door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. In de ALV van 19 november 2015 is het statuut als zodanig vastgesteld.

2. Normen- & Waardencommissie: taakstelling, samenstelling en werkwijze

2.1 Taakstelling
De N&W-commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft die beantwoordt aan de in hoofdstuk 1 vermelde doelstelling: 

 • Acties ontwikkelen en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat:
   1. de normen en waarden worden nageleefd binnen VELO,
   2. het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende (al dan niet wettelijk geregelde) stelsel van normen en waarden (gevoed uit meerderheidsstandpunten voortgekomen uit traditie, gewoonte, integratie etc.) onderschrijft.
 • Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt.
 • Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).

Hieruit worden de volgende deeltaken afgeleid:

1. Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, medewerkers en spelers

2. Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid)

 • Het behandelen van de schriftelijk aangemelde conflicten en incidenten conform de hierna beschreven werkwijze.
 • Het adviseren van het bestuur inzake de aan betrokkene(n) op te leggen sanctie.
 • Toezicht en controle op de uitvoering van de sanctie.

2.2 Samenstelling
De N&W-commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden (altijd oneven). De leden hebben elk één stem. De leden worden zo mogelijk aangetrokken uit de volgende geledingen van de vereniging:

 • jeugd (bij voorkeur een ouder van een jeugdspeler);
 • senioren;
 • technische staf;
 • maximaal 1 bestuurslid. 

De leden worden benoemd door het bestuur. De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v. het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De verslaglegging wordt ter kennisneming aan het bestuur toegezonden.

2.3 Werkwijze
De direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) blijven primair verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis. Dit ter beoordeling van de direct leidinggevende(n). Indien de overtredingen van meer structurele aard zijn, wordt het bestuur hierover ingelicht. Het bestuur kan ter advisering de N&W-commissie inschakelen Ook gesprekken met betrokken overtreders of ouders van betrokken jeugdleden horen daarbij.

De N&W-commissie wordt ingeschakeld bij wangedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van de N&W-commissie is gebaseerd:

 1. Eenieder (zowel leden als niet-leden) wordt in de gelegenheid gesteld tot het aanmelden van een incident en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de statuten en reglementen van VELO.
 2. Het incident en/of conflict wordt aangemeld bij het bestuur met behulp van het meldingsformulier zoals opgenomen in bijlage 2 (het meldingsformulier is voor niet- leden toegankelijk via de website van VELO). Formulieren dienen zo snel mogelijk na het incident c.q. ontstaan van een conflict bij de secretaris schriftelijk te worden ingediend.
 3. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident neemt het bestuur op grond van artikel 6 van de verenigingsstatuten het besluit tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging. Betrokkene wordt hiervan binnen drie werkdagen schriftelijk in kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan de N&W- commissie gezonden. Het bestuur dient alle stukken aangaande deze kwestie te versturen naar de N&W- commissie.
 4. Het bestuur verzoekt binnen twee werkdagen na ontvangst van het ontvankelijk bevonden meldingsformulier aan de N&W-commissie de zaak in behandeling te nemen en het bestuur te adviseren over de op te leggen sanctie.
 5. De N&W-commissie deelt uiterlijk binnen een week na ontvangst van het verzoek van het bestuur aan betrokkene(n) schriftelijk mede, welke zaak aangaande het betreffende lid aanhangig is gemaakt.
 6. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen een week na kennisgeving aan betrokkene in het bezit van de N&W-commissie te zijn.
 7. Op zijn schriftelijke verantwoording wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld op een door de N&W- commissie te bepalen tijd en plaats een mondelinge toelichting te verstrekken. Voorafgaand hieraan wordt bepaald of ook getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden, dit ter beoordeling van de N&W- commissie. De N&W-commissie maakt een verslag op van deze mondelinge verantwoording en zendt dit ook toe aan alle aanwezigen en het bestuur.
 8. De N&W-commissie stelt aan de hand van haar bevindingen de disciplinaire straf vast en adviseert het bestuur hieromtrent schriftelijk uiterlijk binnen 3 weken nadat het bestuursverzoek als bedoeld onder punt 4 werd ontvangen.
 9. Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) betrokkene in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het advies van de N&W-commissie wordt de commissie daarvoor uitgenodigd. Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de N&W- commissie, geeft het bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie.
 10. Het bestuur stelt betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen statutair geen beroep mogelijk is, behoudens in geval van royement een schriftelijk beroep op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 11. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak is inzichtelijk voor alle leden.

3. Sancties
Het bestuur is krachtens artikel 6 van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging aan leden. Sancties worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de Gedragsregels VELO Voetbal (bijlage 1) van de statuten. Sancties bestaan uit:

 • berisping;
 • taakstraffen;
 • uitsluiting van wedstrijden;
 • schorsing in uitvoering van functies of activiteiten;
 • royeren als lid van VELO. 

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting waarbij het bestuur (een deel van ) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Tegen de vier eerste vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit van het bestuur is daardoor een eindoordeel.

Een royement wordt uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder dit statuut met gedragsregels) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen één maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst.

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van de overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafoplegging bij molestaties. VELO bepaalt echter zelf de daadwerkelijke straf. Dit laatste overzicht is terug te vinden in de bijlagen.

Wangedrag niet-leden en/of ouders van jeugdleden
Het bestuur van VELO zal de toegang tot bij de vereniging in gebruik zijnde accommodatie (clubgebouwen, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen hebben. De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard en zwaarte van de misdraging. Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van maatregelen tegen een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van KNVB, politie of justitie. VELO is verplicht zich bij ernstig wangedrag van niet-leden tot:

 • het vragen om politiebijstand, indien (assistent-)scheidsrechter of een (kader)lid van de bezoekende of eigen vereniging daarom verzoekt;
 • volledig meewerken aan politieonderzoek, inclusief het zo nodig doen van aangifte;
 • het vragen om politiebijstand bij dreigende omstandigheden;
 • zich bij het effectueren van opgelegde sancties zonodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals deurwaarder en/of politie;
 • de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van supporters;
 • alle vormen van fysiek geweld worden middels een aangifte bij de politie gemeld, tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van getuigen.
Advertentie