Gedragsregels - VELO voetbal

Gedragsregels

VELO voetbal is een vereniging met een grote maatschappelijke betrokkenheid in Wateringen. Respect, sportiviteit, normen en waarden staan daarbij hoog in het vaandel.

Het bestuur van VELO voetbal heeft in november 2012 beleid ingezet om de vereniging meer dienend te laten zijn naar de leden. In de ALV van november 2012 is er om die reden een portefeuillehouder toegevoegd aan het bestuur, te weten “verenigingszaken”. Naar aanleiding van het thema Respect, dat later door de KNVB is uitgerold, is op initiatief van het bestuur een gedragscode ontwikkeld. De basis van deze gedragscode zijn de regels zoals deze reeds op VELO van toepassing zijn. 

De basis voor de regels is dat voetbal een teamsport is! 

Dat is leuk, omdat je met een groep leeftijdsgenoten samen aan het sporten bent. Je leert samenwerken en voor elkaar opkomen, maar ook met elkaar omgaan. Je kunt met je team een hoop plezier maken. Soms is het even minder leuk. Als je steeds moet wachten op die ene speler die altijd te laat komt, als je het niet eens bejnt met je medespeler, of gewoon als het koud en nat weer is. Toch moeten we er ook dan met zijn allen het beste van maken. Als je goed wilt samenwerken is het belangrijk dat je eerlijk en sportief met elkaar omgaat. Om alles goed te bewerkstelligen zijn er richtlijnen opgesteld waarin ieder lid (maar ook niet-leden) zich dienen te houden. Alle (ouders van de) leden worden geacht van de regels op de hoogte te zijn. De regels staan beschikbaar op de site en via alle teamleiders/-aanvoerders worden ze ieder seizoen opnieuw aan de leden uitgedeeld. 

Waardering 
Veel leden zetten zich op een positieve manier in voor hun club, VELO voetbal. Elk bestuurslid, trainer, beheerder, kantinemedewerker/ster, technicus, commissielid en leider zet zich onbezoldigd in om alles te doen wat nodig is om de vereniging tot een succes te maken. Deze inzet is de basis voor elke vereniging, want zonder vrijwilligers is er geen vereniging. Het is belangrijk oog te hebben voor alle vrijwilligers en ze te waarderen voor hun inzet. Maar het gaat niet alleen om de vrijwilligers, het gaat ook om elkaar: de leden. Het blijft heel bijzonder dat iedere week leden hun agenda leeg maken voor een potje voetbal. Omdat ze het leuk vinden en omdat ze het team niet willen laten staan. Natuurlijk gaat er wel eens wat verkeerd, het blijft immers mensenwerk. Geef elkaar zo af en toe eens een schouderklopje! 

Waar gaat het om? 
Nagenoeg iedere week worden er volop wedstrijden op verschillende niveaus op onze velden gespeeld. Zaken zoals geweld, discriminatie, pesten, intimidatie, vandalisme en zinloos geweld zetten onze sport in een kwaad daglicht. Het is doodzonde dat we dat wat we zo lief hebben daarmee kapot (laten) maken. Sta op en geef de vereniging de kleur die het verdient! Dat begint door met z’n allen de schouders eronder te zetten en onze mooie vereniging te beschermen tegen dat soort onzin. 

Om duidelijkheid te geven heeft VELO voetbal een aantal gedragsregels opgesteld die gelden voor alle leden: 

Gedragsregels 
• Respecteer de gezagsverhoudingen binnen VELO voetbal; 
• Accepteer besluiten die door anderen worden genomen in het belang van het team en/of de vereniging. In sommige gevallen betekent dit dat je moet accepteren dat je in een ander team wordt opgesteld dan het team waarin je normaal speelt; 
• Hanteer goede omgangsvormen en draag deze ook uit; 
• Communiceer open met elkaar; 
• Wees aanspreekbaar over wangedrag; 
• Meld duidelijke overtredingen bij het (jeugd)bestuur; 
• Toon respect voor anderen; 
• Wees bij uit- of thuiswedstrijden een goede gast of gastheer/vrouw; 
• Heb respect voor andermans eigendommen; 
• Wees zelf aansprakelijk voor door jou aangerichte schade; 
• Discriminatie, pesten, intimidatie, vandalisme en zinloos geweld wordt afgekeurd en bij herhaling gesanctioneerd. Dat geldt niet alleen tijdens de sport, maar ook buiten de sport, bijvoorbeeld via ‘social media’; 
• Respecteer rook- en alcoholverbod; 
• Respecteer het verbod op hard- en softdrugs; 
• Ruim rommel achter je op. Houd het complex, de kleedkamers en de kantine schoon en netjes. Meld eventuele tekortkomingen meteen bij de beheerders zodat de dader achterhaald kan worden en de schade snel kan worden hersteld; 
• Laat waardevolle spullen zoveel als mogelijk thuis of lever ze in bij de beheerders (per team een kluisje); 
• Distantieer je van ongewenste intimidatie van anderen; spreek een ander aan over ontoelaatbaar gedrag. 
• Na wedstrijden en trainingen is douchen verplicht, badslippers meenemen .

Specifieke Gedragscodes 
Gedragscodes zijn een verdere uitwerking van gedragsregels. Ze zijn bedoeld voor bepaalde doelgroepen. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden. We onderscheiden specifieke gedragscodes voor: 
• Spelers 
• Ouders/verzorgers 
• Trainer/Leiders 
• Bestuurders 
• Scheidsrechters 
• Toeschouwers. 

Verder is er een aantal algemene regels waaraan men zich dient te houden.

Spelers
1. Kom op tijd of meld je tijdig af bij de trainer/leider;
2. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders;
3. Speel volgens de (bekende en) afgesproken wedstrijdregels;
4. Speel eerlijk! prettig spelen is belangrijk en presteer zo goed mogelijk;
5. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en assistent scheidsrechters;
6. Beïnvloed de scheidsrechter/assistent scheidsrechter niet door grof taalgebruik, agressieve gebaren of woorden;
7. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag;
8. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent;
9. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn;
10. Ben je het ergens niet mee eens, bespreek dit dan met de leider/verzorger;
11. Trainers en leiders in de jeugd staan er om de jeugd te laten sporten. Kom dus zoveel als mogelijk naar de trainingen. Met z’n allen is leuker dan alleen;
12. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt sporten. Dat is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers
1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport;
2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe;
3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen;
4. Leer uw kind het resultaat van de wedstrijd te accepteren;
5. Steun uw kind en lever geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt;
6. Respecteer beslissingen van de scheidsrechter en assistent scheidsrechter;
7. Distantieer u van verbaal en fysiek geweld tijdens de wedstrijd;
8. Erken de waarde en het belang van trainers/leiders;
9. Respecteer beslissingen van (jeugd)bestuur, trainers, leiders en beheerders;
10. Help uw kind en daarmee de vereniging om anderen aan te spreken op hun gedrag;
11. Als uw kind ontoelaatbaar gedrag vertoont, herken en erken dat. Corrigeer zonodig zelf of indien noodzakelijk vraag hulp bij het (jeugd)bestuur;
12. VELO OMNI (waar ook VELO voetbal bij is aangesloten) kent twee vertrouwenscontactpersonen. Zij kunnen in voorkomende gevallen ook helpen of een luisterend oor bieden.

Trainers/Leiders
1. Geef het juiste voorbeeld bij het maken en nakomen van afspraken;
2. Coach positief en communiceer duidelijk naar de spelers;
3. Leer spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
4. Wees vanaf het begin duidelijk over de uitgangspunten voor spelers en handel daar ook naar; 
5. Bedenk dat plezier en leren erg belangrijk is;
6. Denk aan uw taalgebruik, u bent immers een voorbeeld;
7. Maak duidelijk dat winnen en verliezen deel uitmaken van het spel;
8. Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal;
9. Ontwikkel respect voor leidinggevenden;
10. Geef kinderen een veilige omgeving waar ook fouten gemaakt mogen worden;
11. Tracht iedereen rechtvaardig en gelijk te behandelen.

Scheidsrechters/wedstrijdleiders
1. Pas de regels toe volgen de KNVB richtlijnen;
2. Laat plezier in het spel niet verloren gaan door onnodig fluiten;
3. Blijf in uw gedrag als scheidsrechter altijd neutraal;
4. Zorg dat u altijd tijdig aanwezig bent;
5. Zorg ervoor dat uw gedrag zowel binnen als buiten het veld sportief is;
6. Geef daar waar ze het verdienen een compliment voor het goede spel;
7. Wees objectief, beslist en beleefd bij het constateren van fouten;

Toeschouwers
1. Denk eraan dat spelers, en de jeugd in het bijzonder, voor haar eigen plezier deelneemt aan het voetballen;
2. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, officials;
3. Toon enthousiasme voor beide elftallen;
4. Benader spelers nooit belachelijk bij fouten of een verloren wedstrijd;
5. Veroordeel elke vorm van geweld in of buiten het veld;
6. Respecteer genomen beslissingen van de leidinggevenden;
7. Geef zelf het juiste voorbeeld;

Algemene regels
• De contributie dient tijdig te worden voldaan (NIET betalen is NIET spelen!);
• KNVB geldboete zelf betalen;
• Materialen, velden en gebouwen dienen waardig te worden gebruikt;
• Bij diefstal wordt ALTIJD aangifte gedaan bij de politie;
• Rommel wordt netjes opgeruimd;
• Roken in kleedkamer en kantine is verboden;
• Roken door spelers/trainers/leiders tijdens de wedstrijd langs het veld of op de bank is verboden;
• Met uitzondering van het terras mag er verder buiten geen alcohol worden genuttigd.

 

Advertentie